• Deepening learning activity, practices, etc.

external image somerights20.png
Copyright Notic
Petsa: Ikalimang Araw

BANGHAY ARALIN SA HEKASI-4

I.A. Panlahat:
·gfhjrigjtrcm eqrujs,keokdijgrgh dfsaer4f7u6r4fw2at25srrrrrrrrrrrrrred33qawr5r5uQWU8IXAQs
B.Tiyak:
· Natatalunton sa globo ang mga espesyal na guhit latitud at ang mga bansang nasasakop dito
· Nasasabi ang uri ng klima ng bansa sa paggamit ng mga espesyal na guhit latitud
II. A. Mundong Makulay,Buhay at Panahanan
B. Ang mga espesyal na guhit latitud ay ginagamit upang matukoy ang iba’t ibang uri ng klima
ng mga bansa sa buong mundo.
A. Pilipinas Ako, Pilipinas ang Bayan Ko 4,pah.18-24, PELC 1.A.4
B. Globo, mapa ng mundo,tsart ng espesyal na guhit lat.

III. A.1. Balitaan: napapanahong isyu
1. Pagwawasto ng takdang –aralin
2. Balik-aral:
· Anu-ano ang mga espesyal na guhit lat.?
· Saang digri makikita ang espesyal na guhit latitude na ito/
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak;
Pag-usapan ang mga bansang nagyeyelo at mga bansang maiinit.
2.Paglalahad:
Pagbasa ng mga salita sa “show-me-board”
· Mataas na lat.
· Mababang lat.
· Gitnang lat.
3.Pagtatalakay:
Pagpapakita ng drowing ng globo na may mga espesyal na guhit at
ang uri ng klima ng bawat espesyal na guhit.(Tingnan at basahin ang paglalarawan ng Temperatura ng mundo)Click here!
Basahin ang teksto dito....
 1. Ang Klima at Buhay sa Mundo
  • Ang Klima at Panahon
  • Panahon à kalagayan ng atmospera sa isang lugar sa panandalian panahon
  • Klima àkalagayan ng atmospera sa isang lugar sa matagal na panahon
   • Ang klima at panahon ay bunga ng temperatura (antas ng init o lamig), kahalumigmigan (dami ng tubig sa hangin), at galaw ng atmospera (puwersa at direksiyon ng ihip ng hangin)
  • Mga Likas na Pumipigil sa Klima (pagkakaiba sa ibang lugar)
  • Latitud àkaugnay ng kinaroroonan ng lugar (e.g. malapit sa ekwador kaya mainit)
  • Altitud àhabang tumataas, lalong lumalamig ang klima dahil mababa na lang ang presyon ng hangin. Kapag mababa ang presyon, madaling makapagpapawala ng init.
  • Kabundukan à ito ay nagsisilbing balakid sa hangin, ulan, na nakaaapekto sa klima ng pook
  • Agos ng karagatan à kung ang agos ay nagmumula sa rehiyong polar, ito ay nagiging sanhi ng malamig na klima. Kung ang agos ay nagmumula sa mainit na rehiyon, mainit na klima naman ang dulot nito
  • Epekto sa Klima ng Paggalaw ng Mundo
  • Rotasyon à 24 hours; ikot sa axis
  • Rebolusyon à 365¼ days; ikot sa araw
  • Important dates:
   1. March 21 -> spring equinox
   2. September 23 -> autumnal equinox
   3. June 21 -> summer solstice * Tropic of Cancer *
   4. December 22 -> winter solstice * Tropic of Capricorn *
  • Solstice à direktang tumatama ang sikat ng araw sa 23½°
  • Equinox à magkasinghaba ang gabi at araw
  • Tuwing summer solstice, the higher the degree of latitud, the longer the day
  • Tuwing winter solstice, the higher the degree of latitud, the longer the night
  • Mga Sonang Pangklima
  • Tropikal(Alamin ang katangian ng bansang tropiko)Click here
   • mababang latitud (0°-23½°)
   • mainit at 2 uri ng panahon (tag-ulan, tag-araw)
  • Katamtaman
   • gitnang latitud (23½°-66½°)
   • temperate (katamtaman)
   • 4 seasons:
   1. spring -> March - May
   2. summer -> June - August
   3. fall -> September - November
   4. winter -> December to February
  • Polar
  • mataas na latitud (66½°-90°)
  • malamig at 1 uri ng panahon (tag-lamig)
Tanong:
· Ano ang katangian/uri ng klima sa mga bansang may mababang latitud? Mataas na lat.?gitnang lat.?
· Ano ang uri ng klima ng mga bansang nasa iba’t ibang lat.?
· Anong uri ng klima mayroon ang Pilipinas?
3. Pagpapangkat:
Hanapin at itala sa papel ang uri ng klima na kinabibilangan ng mga sumusunod na bansa. Sabihin kung mababang latitud,gitnang latitude, at mataas na lat.
Halimbawa:PILIPINAS –mababang lat.(Alamin ang paglalarawan ng klima sa Pilipinas)Click here!
1.New york
2.Africa
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Ang mga espesyal na guhit latitud ay tumutukoy sa mga
bansang nasa mababang latitud, gitnang latitud at mataas
na latitud.
2.Paglalapat:
Itapat ang istrip ng kartolina sa bawat espesyal na guhit na
nasa bawat bilang.(nasa tsart)
IV.Pagtataya:
Piliin ang titik ng tamang sagot.(Basahin at subukang sagutin ang mga pagsasanay) Click here!
1. Ang mga bansang nasa mababang latitude ay may
a. malamig na yelo
b. tropikal na klima
c. katamtaman ang klima
V. Takdang Aralin:
Isulat kung mababang latitud,gitnang latitud at mataas na latitud ang
Kinaroroonan ng bawat nakatala sa ibaba.

1. Japan
2. England
3. Argentina
4. Peru
5. Malaysia

VI. Karagdagang Gawain:

Magtala ng tiglilimang halimbawa ng mga bansang nasa iba’t ibang guhit
latitud.
||
MATAAS NA LATITUD
||
||

MABABANG LATITUD
GITNANG LATITUD

||
(karagdagang leksyon sa mga bahagi ng globo o mundo.Sundan dito.Click here!
||
e Creative Commons (click here to know more about the copyright notice)