• Deepening learning activity, practices, etc.

external image somerights20.png
Copyright Notic
Petsa: Ikaapat na Araw


BANGHAY ARALIN SA HEKASI-4

I.A. Panlahat:
· Naipagmamalaki ang katangiang kinalalagyan at katangiang pisikal ng
Pilipinas
B. Tiyak:
· Nakikilala ang mga espesyal na guhit latitud na kaagapay ng ekwador tulad ng tropiko ng kanser,atbp.
· Napahahalagahan ang mga espesyal na guhit latitud na kaagapay ng
ekwador

II. A. Mundong Makulay, Buhay at Panahanan
B. Mga Espesyal na Guhit Latitud
C. Ang mga espesyal na guhit latitud ay ang tropiko ng kanser, tropiko ng kaprikorniyo, kabilugang Arktiko at kabilugang Antarktiko.
D. Pilipino Ako, Pilipinas ang Bayan Ko 4, pah. 18-24
PELC 1.A.4
E. globo, mapa ng mundo,tsart na may espesyal na guhit latitud

III.A. Panimulang Gawain:
1. Balitaan: napapanahong isyu
2.Pagwawasto ng takdang aralin na pangkatan
3. Balik-aral: Anu-ano ang katangiang ipinakikita ng mga guhit latitude na kaagapay ng
ekwador?
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak:
Pag-awit ng may aksyon sa awiting “O Kay Liit ng Mundo”
2.Paglalahad:
Pagbasa sa mga sumusunod na salita sa plaskard.(tropiko ng kanser,atbp.)
3.Pagtatalakayan:
Hanapin sag lobo ang mga espesyal na guhit latitud.(Alamin ang paliwanag ng bawat espesyal na guhit latitud) Click here!Mga Tanong:
· Anu-ano ang mga espesyal na guhit latitude na kaagapay ng ekwador?
· Bakit mahalagang malaman natin ang espesyal na guhit?
· Paano mo makikita ang mga espesyal na guhit?
4.Pagpapangkat:
Gamitin ang mapa ng mundo at sagutin ang talahanayan.


||
Totoo o’ Hindi
Espesyal na guhit
Lokasyon/Digri Lat.
||
Saang bahagi (Hilaga o Timog lat.)
    1. Tropic of Cancer -> 23½° H
    2. Tropic of Capricorn -> 23½° T
    3. Artic Circle -> 66½° H
    4. Antartic Circle -> 66½°T

||
||
C.Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
· Anu-ano ang mga espesyal na guhit latitude at saang digri latitude ito naroroon
2. Paglalapat:
Itapat ang istrip ng kartolina sa bawat espesyal na guhit na nasa bawat
bilang.
IV. Pagtataya:
A. Hanapin sa hanay B ang mga espesyal na guhit latitude na nilalarawan sa
Hanay A. Isulat ang sagot sa patlang.(nasa tsart) (Subukang sagutin ang pagsasanay dito. Click here!
_1. 66 ½ digri timog lat. A. tropiko ng kanser
_ 2. 23 ½ hilagang lat. B. tropiko ng kaprikorniyo

V.Takdang Aralin:
Sagutin ang mga tanong:
1. Saang digri latitud makikita ang Kabilugang Arktiko.
2. Iguhit ang globo sa bondpaper. Ipakita ang iba’t ibang guhit espesyal
latitud.Pangalanan ang mga ito.

V.Karagdagang Gawain:
Pangalanan ang mga bansang makikita/nasasakop sa tropiko ng kanser at
Kaprikorniyo,kabilugang arktiko at antarktiko.